Telephone number

1.

ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໂທ: 088 210134

ແຟັກ: 088 210570

http://psl.monre.gov.la

2. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ໂທ: 086 212149, 086 312 214

ແຟັກ: 086 312 214

http://lnt.monre.gov.la

3. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໂທ: 084 212136

ແຟັກ: 084 212136

http://bk.monre.gov.la

4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ໂທ: 081 211332

ແຟັກ: 081 211332

http://odx.monre.gov.la

5.

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂທ: 071 2529700

ແຟັກ: 071 252 970

http://lpb.monre.gov.la

6.

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໂທ: 074 211 636

ແຟັກ: 074 211 636

http://xyb.monre.gov.la

7.

ແຂວງ ຫົວພັນ

ໂທ: 064312236

ແຟັກ: 064312236

http://hp.monre.gov.la

8.

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ໂທ: 061 213253, 061 213557

ແຟັກ: 061 213253, 061 213557

http://xkh.monre.gov.la

9.

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

ໂທ:

ແຟັກ:

http://www.monre.gov.la

10. ແຂວງວຽງຈັນ
ໂທ: 023 431539
ແຟັກ: 023 431539
http://www.monre.gov.la
11. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 739 016
ແຟັກ: 021 739 016
http://vte.monre.gov.l
12. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: 054 212473
ແຟັກ: 054 212473
http://blx.monre.gov.la
13. ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໂທ:
ແຟັກ:
http://www.monre.gov.la
14. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 041 212049
ແຟັກ: 041 212049
http://www.monre.gov.la
15. ແຂວງສາລະວັນ
ໂທ: 034 211879
ແຟັກ: 034 211 879
http://slv.monre.gov.la
16. ແຂວງເຊກອງ
ໂທ: 038 211528
ແຟັກ: 038 211528
http://sk.monre.gov.la
17. ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໂທ: 031 251 967
ແຟັກ: 031 251 967
http://cps.monre.gov.la
18. ແຂວງອັດຕະປື
ໂທ:
ແຟັກ:
http://www.monre.gov.la