Phongsaly

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 5 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 6 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
 3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 4 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
 4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 7 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
 5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າແຫຼ່ງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າແຫຼ່ງ
6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງອ່າງໂຕ່ງນໍ້າອູ ໄລຍະ II ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງ, ແຮ່ຊືນ ແລະ ແຮ່ສັງກະສີ ບໍລິສັດ ຢູນນານຈົງເຊີນມາຍນິ້ງ (ລາວ) ຈໍາກັດ
2. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງແດງ ບໍລິສັດ ການຄ້າ ເຈີງລຽງ ຈຽງເຊິນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ
3. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ພາກຂະຫຍາຍ ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງລຸຍທິງ ເມືອງລານຊາງ ຈຳກັດ