Luang Prabang

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳງື່ມ 5 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 5 ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 2 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 1 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ 1
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ 3 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ນ້ຳອູ ຈຳກັດ
5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 2 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 3 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
 7. ໂຄງການນ້ຳເຊືອງ 1 ບໍລິສັດ ເສສວນ ໂກຍົງ ກຣຸບ(ຈີນ) ຈຳກັດ
ເບີໂທລະສັບ: +856 20 22459020
 8. ໂຄງການນ້ຳເຊືອງ 2 ບໍລິສັດ ເສສວນ ໂກຍົງ ກຣຸບ(ຈີນ) ຈຳກັດ
ເບີໂທລະສັບ: +856 20 22459020
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv ແຕ່ສະຖານີໄຟຟ້າເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານນີໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ 2 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ ຈີນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CSG
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ຈາກໂຮງງານຫົງສາ ຫາ ສະຖານນີຫຼວງພະບາງ 2 (ເສົາທີ 187-233) ບໍລີສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງອ່າງໂຕ່ງນໍ້າອູ ໄລຍະ II ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ໄຊຍະບູລີ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງຫຼວງພະບາງ ບໍລິສັດ ຊີມັງ conch ຫຼວງພະບາງ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ບໍລິສັດ ທຽນຈິນຫົວຄານ (ລາວ) ຈຳກັດ
3. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄຳ, ທອງແດງ-ຄຳ, ເງິນ-ສັງກະສີ ບໍລິສັດ ຜາແດງ ອິນດັສຕຣີ ປະເທດລາວ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ລາວຈີລັນ ພັດທະນາ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ຈົງເຮີຫຼວງພະບາງຢາງພາລາ ຈໍາກັດ