ການແຂງຂັນງານສິນລະປະຮູບພາບ “ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ອານຸສັນຍາມົງເຣອານ-ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຢັນ, ການເກັບຮັກສາສະພາບອາຫານ ແລະ ວັກຊີນ”

ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ມີຄວາມຍິນດີເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ “ການແຂງຂັນງານສິນລະປະຮູບພາບ” ປະກອບມີ 3 ປະເພດຄື: ການອອກແບບດ້ວຍກຣາຟຟິກ , ຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບຖ່າຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

Read more

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍາບັດ, ການກຳຈັດ ສານເຄມີ ພີຊີບີ ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.

Agreement On Management and Monitoring of PCB Decontamination and Disposal for Electrical Transformers. ດາວໂຫຼດເອກະສານ ສະບັບເຕັມ: ດາວໂຫຼດ

Read more