ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການ ລວມທັງວຽກງານທີ່ດິນ ທີ່ຕີດພັນກັບບັນດາໂຄງການລົງທືນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໃນໄລຍະວັນທີ 10-15 ມັງກອນ 2022 ຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ.ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະທີມງານວິຊາການຈາກ ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,

Read more

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06-10 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ(ກຄມ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ,  ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ  ໂດຍ

Read more

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຖານຂໍ້ມູນ ຕິິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ) ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຜົນການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ.

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ເລກທີ 2591/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021. ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ, ເລກທີ 2590/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021.  ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ເລກທີ 2592/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021  ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more