ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງພະແນກນະໂຍບາຍ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກນະໂຍບາຍ

 1. ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ້າງແຜນລວມ, ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ  ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດ ຈະການຕ່າງໆຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ແລະ ກວດກາເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ;
 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມື ອັນຈໍາເປັນ ສໍາລັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ແກ້ໄຂປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ມືທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 3. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 4. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິ ເສດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ຄະນະກົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 6. ປະສານຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນໜ່ວຍງານພາກລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ລວມທັງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 7. ເປັນເຈົ້າການໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະແນກພາຍໃນກົມ ສ້າງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນລວມ, ສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 9. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ປະຈໍາອາທິດ, 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 10. ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອ, ລາຍຮັບວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງກົມ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງ, ສະຫຼຸບລາຍງານ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຕາມລະບຽບການ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ-ເລຂານຸການ ລວມທັງຕາປະທັບຂອງກົມ;
 12. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຂື້ນແຜນກຳນົດກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ສັບຊ້ອນພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດ;
 13. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກວິຊາການພາຍໃນກົມກວດກາການປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານງົບປະມານຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຂື້ນແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ;
 14. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ແລະ ສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 15. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ການນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຊັບສິນ, ເອກະສານຂອງກົມ ແລະ ພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

 

ກົດກັບຄືນ ເພື່ອເບິ່ງພະແນກອື່ນ