ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກກວດກາ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ

 1. ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດ  ໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍກໍານົດໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ລວມທັງແຫຼ່ງທຶນ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ເພື່ອດຳເນີນໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ;
 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາວິຊາການ, ຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການຕໍ່ບັນດາຮ່າງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບການກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງແຜນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ;
 3. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ກວດກາການນໍາໃຊ້ ນໍ້າໜ້າດິນ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 5. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະວິຊາການ ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໄປ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ;
 6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນການດໍາເນີນການກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ພ້ອມທັງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ;
 7. ສະເໜີຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນກິດຈະການ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ບໍ່ປະຕິບັດໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
 8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ;
 9. ປະສານຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ກັບໜ່ວຍງານພາກລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ  ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ;
 1. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 2. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງພະແນກຕົນ;
 3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

ກົດກັບຄືນ ເພື່ອເບິ່ງພະແນກອື່ນ