ແບບຟອມ, ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເອກະສານ ໜ່ວຍງານ ກຄມ

ຄູ່ມືແນະນຳ

ລຳດັບ ຊື່ເອກະສານ ເລກທີ/ວັນທີ ດາວໂຫຼດ ເອກະສານ

1.

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ

Technical Guideline on Air Pollution Control

2013/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28/04/2021 ດາວໂຫຼດ
2. ຄູ່ມືແນະນຳ ສຳລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ 2014/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28/04/2021 ດາວໂຫຼດ
3. ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ 2590/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ດາວໂຫຼດ
4. ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 2592/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ດາວໂຫຼດ
5. ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 2591/ກຊສ, ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ດາວໂຫຼດ
6. ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ 6379/ກຊສ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ດາວໂຫຼດ
7. ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວິຊາການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກະສິກຳ ການປູກໄມ້ ແລະ ປູກພືດ 6380/ກຊສ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ດາວໂຫຼດ