ແຂວງສາລະວັນ

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
 1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ ເຊເຊັດ 2 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
 2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເຊລະນອງ 2 ບໍລິສັດ China Gezhouba Group Company
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ເຊເຊັດ 3 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1 ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv  ຈາກ ເຊຂະໜານ 3 ເຖິງ ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 Kv ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າເຊກອງ ຫາ ຊາຍແດນລາວກໍາປຸເຈຍ ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ເຊກອງ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ ແຕ່ສະຖານີບໍ່ຄຳເຊໂປນ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ສະຖານີ ບ້ານນາທ່ອນ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ ຂອງລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ປາກບໍ່-ສາລະວັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 kv ຈາກສະຖານີນາທ່ອນ ແຂວງສາລະວັນ ຫາ ສະຖານີ ບ້ານວັງຊ້າງ ແຂວງເຊກອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ໄລຍະທີ I ບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປຸກສະມຸນໄພເປັນຢາ ບໍລິສັດ ລາວສືມຸລະ
 2. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
 3. ໂຄງການປູກໄມ້ເສດຖະກິດ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ສະໂຕເອັນໂຊ
 4. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະ ນາ ກາວຊູເຢົ້າຕຽງ ຫວຽດ- ລາວ