ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
 1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊລະນອງ 1 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
 2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ ຕາດສະແລນ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຕາດສະແລນ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຕາດສະໂຄ່ຍ ດາວສະຫວັນ ແລະ SV GROUP
 4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ ແກ້ງອາຊິງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອັສວີ ຈໍາກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສຸງ 115 kv ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ ແຕ່ສະຖານີບໍ່ຄຳເຊໂປນ, ເມືອງວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ສະຖານີ ບ້ານນາທ່ອນ, ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ ຂອງລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv  ໜອງເດີນ ຫາເຊໂປນ ແລະ ເມືອງພິນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ປາກບໍ່-ສາລະວັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານ​ຜະລິດ​ນ້ຳຢາ​ອາ​ຊິດ​ຊຸນ​ຟູ​ລິກ ​ບໍລິສັດ ລາວ​ມີ​ໄຊ ຈໍາກັດ
2. ໂຮງງານຜະລິດປຸ໋ຍສະຫວັນ ບໍລິສັດ ປຸ່ຍສະຫວັນ ຈຳກັດ
 3. ໂຮງງານຣີໄຊເຄີນຂີ້ເຫຍື້ອໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂທນິກຄືນໃໝ່ ບໍລິສັດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຕີເຊີນລາວ ຈໍາກັດ
 4. ໂຄງການຂະຫຍາຍເຂດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງອ່າງຂີ້ແຄ້ງດ້ານຕາເວັນຕົກ ບໍລິສັດ ລ້ານ​ຊ້າງມີ​ເນ​ໂຣນສ໌ ຈຳກັດ (ຈີນ)
 5. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫີນກາວ (Gypsum) ບໍລິສັດ ແສງຈັນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ
 6 ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບາຣິດ ​ບໍລິສັດ ຮ່ວມ​ມື ດີ​ເອັມຊີ-ວີ​ທີ​ເອັສ (DMC-VTS) ຈຳກັດ (ລາວ-ຫວຽດ)
7 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດສະຫວັນ ຈຳກັດ
8. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ຂອງບໍລິສັດ ພີເຄ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
 2. ໂຄງການປູກໄມ້ເສດຖະກິດ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ສະໂຕເອັນໂຊ
3. ໂຄງການປູກອ້ອຍ ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານສະຫວັນນະເຂດ
4. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ກວາຊາ-ຊິຣູໂກລາວ
5. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
6. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ພາກຂະຫຍາຍ ບໍລິສັດ ເບີລາລາວ ພໍາແອນແພນເຕເຊີນ ຈຳກັດ
 7. ໂຄງການປູກໄມ້ເສດຖະກິດ ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ສະໂຕເອັນໂຊ
 8. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ກວາງດາລາວ
 9. ໂຄງການປູກອ້ອຍ ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານມິດລາວ
 10 ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກັນ ຖິນເທພາ ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ໂຣນດິ້ງ ຈຳກັດ
 11. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ພັດທະນາຢາງພາ ລາຢົງຊຽນລາວ
 12. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ລາວ-ໄທ ຮົ່ວ ຢາງພາລາ ຈຳກັດ