ແຂວງບໍ່ລິຄຳໄຊ

 

ໂຄງການ  ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າມັງ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 1 ບໍລິສັດ ນ້ຳເທີນ 1 ຈຳກັດ
4. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຮົງ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 230 ກິໂລໂວນ ແຕ່ທ່າວຽງ ຫາ ຫຼັກ 20 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ແຂວງບໍລີຄຳໄຊ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ, ລັດວິສາຫະກິດ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນຄຳ ຄຳເກີດ-ແສນອຸດົມ ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ ພອນ​ສັກ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ 2 ແຂວງພາກກາງ ບໍລິສັດ ໂອຈິລາວ ປູກຕົ້ນໄມ້ ຈຳກັດ (ປ່ຽນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ຂອງ ຈໍາກັດ
2. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ລາວ-ໄທ ຮົ່ວ ຢາງພາລາ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຢາງພາລາ ໂກອີກໂກ ຈຳກັດ