ແຂວງຈຳປາສັກ

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າ ດອນສາໂຮງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ດອນສາໂຮງ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ເຊເຊັດ 3 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 6 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້າ ເຊນໍ້ານ້ອຍ2-ເຊກະຕຳ 1 ບໍລິສັດ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 2 – ເຊກະຕ່ຳ 1 ຈຳກັດ
5. ໂຄງການໄຟຟ້າ ນໍ້າພາກ  ບໍລິສັດ ໂກເບກຣີນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
 6. ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ບໍລິສັດ ເມືອງໂຂງ ຄຣີນເອນເນີຈີ ຈໍາກັດ
7. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຕາດອີ້ຊົ້ມ ເອັກເຈ ກຣຸບ ແລະ ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ສາກົນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
 8. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຕາດສົມພາມິດ ເອັກເຈ ກຣຸບ ແລະ ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ສາກົນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ
 9. ໂຄງການຫ້ວຍຈໍາປີ ປະຊາກອນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດ
 10 ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ 5 ເມືອງປາກຊ່ອງ,​ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ 5 ເມືອງປາກຊ່ອງ,​
11. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1 ບໍລິສັດ ໂກເບກຣີນ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv ແຕ່ບ້ານຫາດຊາຍ ຫາ ຊາຍແດນລາວ-ກຳປຸເຈຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ຂະໜາດ 115 Kv ຈາກເຮືອນຈັກ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຂະ ໜາດ 230 Kv ຈາກເຮືອຈັກ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ໂຄງການໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກເຊປຽນ-ຫ້ວຍຊອຍ ບໍລິສັດ Glow Energy Public
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 Kv ຈາກບ້ານຫາດ ຫາ ຊາຍແດນລາວກໍາປຸເຈຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສຸງ 230 kv ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າ ຣາດສະບູລີ ໂຮນດິງ ຈໍາກັດ
5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 Kv ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າເຊກອງ ຫາ ຊາຍແດນລາວກໍາປຸເຈຍ ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ເຊກອງ ຈຳກັດ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບົກ​ຊິດ ​ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ​ລາວ-ອາ​ລູມີ​ນຽມ ຄໍ​ປໍ​ເລ​ເຊີນ ຈຳກັດ (ສະລາ​ໂກ)(ຈີນ,ໄທ)
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບົກ​ຊິດ ບໍລິສັດ ຊີໂນ​ມາ ພັດທະນາ​ບໍ່​ແຮ່ ຈຳກັດ (ຈີນ)
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະ ນາ ກາວຊູເຢົ້າຕຽງ ຫວຽດ- ລາວ
3. ໂຄງການປູກອ້ອຍເນື້ອທີ 6,345 ເຮັກຕາ ບໍລິສັດ ສີພັນດອນ ບໍລິເວນພັດທະນາ ຈຳກັດ
4. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຢາງພາລາ ຫຽວດ-ລາວ ຈອຍສະ ຕ໋ອກ ລັບເບີ ຈໍາກັດ