ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ ກຄມ

 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕຶກວັງທອງ 450ປີ, ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ລະຫັດໄປສະນີ: 7864
ເບີໂທລະສັບ: +856 21 243701, 030 5170376; ແຟັກ: +856 21 243700

 

ອີເມວ: dnrei.monre@gmail.com