ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ເອກະສານເຜີຍແຜ່ ສ້າງຈິດສຳນຶກ

ກົດຊື່ເອກະສານ ເພື່ອຕ້ອງການດາວໂຫລດ

ລຳດັບ ຊື່ ວັນທີ
1. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

Report Pollution Borikhamxay Province

07 ພຶດສະພາ 2021
2. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງຄຳມ່ວນ

Report Pollution Khammaun Povince

07 ພຶດສະພາ 2021
3. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Report Pollution Luangphabang Povince

07 ພຶດສະພາ 2021
4. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

Report Pollution Sayaboury Province

07 ພຶດສະພາ 2021
5. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງວຽງຈັນ

Report Pollution Vientiane Province

17 ພຶດສະພາ 2021
6. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງຫົວພັນ

Report Pollution Hauphun Province

18 ພຶດສະພາ 2021
7. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງຈຳປາສັກ

Report Pollution Champasak Province

18 ພຶດສະພາ 2021
8. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງອຸດົມໄຊ

Report Pollution Oudomxay Province

20 ພຶດສະພາ 2021
9. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Report Pollution Savannakhet Province

10. ບົດລາຍງານ ສະພາບມົນລະພິດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Report Pollution Xiengkhouang Province

09 ກໍລະກົດ 2021
11. ແຜ່ນພັບ ສານເຄມີ ພີຊີບີ

Brochure PCB lao version

04 ສິງຫາ 2020