ຂ່າວສານວິດີໂອ ລາຍການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ