Legislation

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຊື່ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
1. ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສ ິ່ງແວດລ້ອມ  29/ສພຊ ວັນທີ 18 ທັນວາ 2012

ດຳລັດ.

ຊື່ດຳລັດ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
2. ດຳລັດ 21/ລບ 31 ມັງກອນ 2019

ຄຳສັ່ງ

ຊື່ຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
3. ຄຳສັ່ງ Scannable Documen

ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ

ຊື່ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
4. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ບໍລິການ ​ການ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ

ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສານ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຍັນ

ຊື່ ສະບັບເລກທີ ວັນທີ
5. ຄ່າທຳນຽມ ການອະ​ນຸ​ຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສານ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຍັນ