Houaphanh

 

ໂຄງການ  ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳສີມ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳສີມ ຈໍາກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເນີນ 3 ບໍລິສັດ ວັງຊັບ ພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຈຳກັດເບີ02055578185
3. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າຊໍາ 3 ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
4. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າຊໍາ 1 A ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ກົ່ວ, ຊືນ ແລະ ສັງກະສີ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນແຮ່ທາດ ລາວ-ຫວຽດ (ຫວຽດນາມ)
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່ທອງ, ນິເກັນ, ແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ໂກບານ ບໍລິສັດ ລາວປູຍິງ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ
3.  ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ເຂດພູເຫຼັກ  ບໍລິສັດ ລາວ ເອັສພີຈີ ຊີເອັມຊີ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ