Contact Information

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ
ຕຶກວັງທອງ 450ປີ, ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ລະຫັດໄປສະນີ: 7864
ເບີໂທລະສັບ: 030 5170376

ອີເມວ: dpcm.monre@gmail.com