Attapeu

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ບໍລິສັດ ເຊປ່ຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າກົງ 2 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າກົງ 3 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ຈໍາກັດ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ1 ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 1 ຈໍາກັດ
 5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
 6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
 7. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າອ່າງ ບໍລິສັດ VELCAN Energy
 8. ໂຄງການໄຟຟ້າເຊກອງ ຕອນລຸ່ມ A ບໍລິສັດ V&H CORPORATION (LAO)
9. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊຂະໝານ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 1 ຈຳກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 115 Kv ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຫາ ສະຖານ ນີໄຟຟ້າ ບ້ານ ສະເພົາທອງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 Kv ແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 2,3 ແລະ ໂຮງງານນ້ຳຕານ ຫາ ສະຖານີສະເພົາທອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຮວ່າງແອງ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ຂະໜາດ 115 Kv ຈາກເຮືອນຈັກ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຂະ   ໜາດ 230 Kv ຈາກເຮືອຈັກ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ໂຄງການໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານຳຕົກເຊປຽນ-ຫ້ວຍຊອຍ ບໍລິສັດ Glow Energy Public
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ – ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຫວຽດ-ລາວ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ກອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. (ຫວຽດ-ລາວ)
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບົກ​ຊິດ ​ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ​ລາວ-ອາ​ລູມີ​ນຽມ ຄໍ​ປໍ​ເລ​ເຊີນ ຈຳກັດ (ສະລາ​ໂກ)(ຈີນ,ໄທ)
3. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບົກ​ຊິດ ບໍລິສັດ ຊີໂນ​ມາ ພັດທະນາ​ບໍ່​ແຮ່ ຈຳກັດ (ຈີນ)
4. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນປາໂກໄດ ໃນເນື້ອທີ່ 17 ກິໂລຕາແມັດ ຂອງບໍລິສັດ ພັດທະນາຫີນປະເສີດ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ 385