ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມາດ ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ພາຍໃຕ້ ເອກກະສານສະບັບດັດແກ້ກິກາລີ ຄັ້ງວັນທີ 13-14ກໍລະກົດ 2020

ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ກຊສ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກ/ຊ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມາດ ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ພາຍໃຕ້ ເອກກະສານສະບັບດັດແກ້ກິກາລີ ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ 13-14ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ລີສອດນາປ່າກວາງ ມ.ແກ້ວອຸດົມ ຂ.ວຽງຈັນ…

ປະຢັດພະລັງງານ ເພື່ອຊາດ-ເສດຖະກິດຄອບຄົວ-ສິ່ງແວດລ້ອມ..

ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ກຊສ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກ/ຊ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມາດ ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ພາຍໃຕ້ ເອກກະສານສະບັບດັດແກ້ກິກາລີ ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ 13-14ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ລີສອດນາປ່າກວາງ ມ.ແກ້ວອຸດົມ ຂ.ວຽງຈັນ…

Posted by Tnl ທຊລ ສິ່ງແວດລ້ອມ – ເຫັນເດີ on ວັນເສົາ ທີ 18 ກໍລະກົດ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.